آزمون آنلاين دايره لغات-شماه سه

آزمون زير شامل ۱۰ سوال است كه توسط مركز آموزش زبان ري الس آماده شده است.

اطلاعات بیشتر
آزمون آنلاين دايره لغات-شماه سه

تست آنلاین دایره لغات - شماره یک

در این تست شما می توانید دایره لغات خود را محک بزنید

اطلاعات بیشتر
تست آنلاین دایره لغات - شماره یک

آزمون آنلاين كلمات مترادف و مخالف

آزمون زير شامل 10 سوال درباره مترادف و مخالف كلمات است كه توسط مركز آموزش زبان ري الس آماده شده است.

اطلاعات بیشتر
آزمون آنلاين كلمات مترادف و مخالف

آزمون آنلاين كلمات مترادف-شماره سه

آزمون زير شامل ۱۰ سوال است كه توسط مركز آموزش زبان ري الس آماده شده است.

اطلاعات بیشتر
آزمون آنلاين كلمات مترادف-شماره سه

آزمون آنلاين كلمات مترادف-شماره دو

آزمون زير شامل ۱۰ سوال است كه توسط مركز آموزش زبان ري الس آماده شده است.

اطلاعات بیشتر
آزمون آنلاين كلمات مترادف-شماره دو

آزمون آنلاين دايره لغات-شماه دو

آزمون زير شامل ۱۰ سوال است كه توسط مركز آموزش زبان ري الس آماده شده است.

اطلاعات بیشتر
آزمون آنلاين دايره لغات-شماه دو