اهميت يادگيري علائم فونتيك+ليست كامل

Alternate Text

یکی از مشکلات فراوان زبان آموزان ایرانی عدم آشنایی با نحوه کار با فرهنگ های لغت می باشد. اکثر افراد بجای مراجعه به فرهنگ لغتها و پیدا کردن آوا شناسی (فونتیک) واژه مورد نظر خود هر حرفی را تلفظ کرده و در این تکرار اشتباه تلفظ غلط را سالها بکار برده و ملکه ذهن خود کرده اند. آشنایی با آواهای بین المللی راه صحیح تلفظ هر لغت را آموزش می دهد و بدین ترتیب زحمات چندین ساله زبان آموز را به راحتی به هدر نمی دهد.

پیش نیاز یادگیری صحیح زبان انگلیسی، آموختن علائم فنتیک و طرز صحیح تلفظ واژگان است. در فرهنگ لغات به یکی از دو صورت تلفظ انگلیسی (در آکسفورد) و یا آمریکایی (در لانگمن)، علائم آواشناسی هر لغت ذکر شده است که با تسلط و یادگیری علائم فنتیک به راحتی می توان طرز صحیح تلفظ کلمات در زبان انگلیسی را آموخت.حروف بی صدا - Consonants
معادل فارسي نشانه آوائي (فنوتيك) مثال انگليسي تلفظ آوايي
پ /p/ pen /pen/
ب /b/ bad /bæd/
ت /t/ tea /ti:/
د /d/ did /dɪd/
ک /k/ cat /kæt/
گ /g/ got /gDt/
چ /t͡ʃ/ chin /t͡ʃɪn/
ج /dʒ/ june /dʒu:n/
ف /f/ fall /fɔ:l/
ث /θ/ thin /θɪn/
ظ /ð/ then /ðen/
س /s/ so /səʊ/
ز /z/ zoo /zu:/
ش /ʃ/ she /ʃi:/
ژ /ʒ/ vision /vɪʒn/
ه /h/ how /haʊ/
م /m/ man /mæn/
ن /n/ no /nəʊ/
نگ /ŋ/ sing /sɪŋ/
ل /l/ leg /leg/
ر /r/ red /red/
ی /j/ yes /jes/
و /w/ wet /wet/
 

حروف صدادار و صدادار مرکب - Vowels and diphthongs
معادل فارسي نشانه آوائي (فنوتيك) مثال انگليسي تلفظ آوايي
اِ (کوتاه) /ə/ ago /ə'gəʊ/
اِی /eɪ/ page /peɪdʒ/
اُ /əʊ/ home /həʊm/
آی /aɪ/ five /faɪv/
آو /aʊ/ now /naʊ/
اُی /ɔɪ/ join /dʒɔɪn/
نی اِ /ɪə/ near /nɪə(r)/
اِ ی /eə/ hair /heə(r)/
یو /ʊə/ pure /pjʊə/
ئی /ɪ/ sit /sɪt/
ئی /i:/ see /si:/
بین ئی کشیده و کوتاه /i/ happy /'hæpi/
اِ /e/ ten /ten/
اَ /æ/ hat /hæt/
آ /ɑ:/ arm /ɑ:m/
آ /ɒ/ got /gɒt/
آ /ɔ:/ saw /sɔ:/
او /ʊ/ put /pʊt/
او /u:/ too /tu:/
آ /ʌ/ cup /kʌp/
اِ /ɜ:/ fur /fɜ:(r)/
 

 

1397/1/27 2157