زبان انگليسي را از كجا شروع كنيم؟

Alternate Text

يادگيري زبان انگليسي يكي از مهمترين دغدغه هاي ذهني هر ايراني است، چه در سنين دانش آموزي، چه در دوران دانشگاه و چه در زمان اشتغال به كار و كاربرد اين زبان در شكوفا شدن در عرصه هاي علمي و كاري امري انكار ناپذير است.
همواره شروع به آموزش در دوره اي مناسب و درخور و همگام با نياز فرد از سخت ترين مراحل آموزش زبان است كه فرد را دچار سر درگمي ميكند.
پيشنهاد منحصر به فرد آكادمي زبان هاي خارجي ری الس جلسه مشاوره و تعيين سطح با يك متخصص امر آموزش است.
در اين جلسه حدوداً بين ٣٠ الي ٦٠ دقيقه زمان جهت ارزيابي متقاضي و ارائه برنامه آموزشي مدون و فرد محور اختصاص داده ميشود.
با در نظر گرفتن سطح فعلي متقاضي، دوره هاي از پيش گذرانده، فاصله از زماني كه فرد دوره هاي پيشين را گذرانده، حجم مطالعاتي كه فرد با توجه به مشغله كاري و تحصيلي مي تواند در منزل داشته باشد، هدف متقاضي از زبان آموزي، بازه زماني كه متقاضي دارد تا به هدف زباني برسد و روزها و ساعاتي كه فرد امكان حضور در آكادمي را دارد، به متقاضي برنامه آموزشي ارائه ميشود كه كاملاً با شرايط و نياز و زمان متقاضي تطبيق دارد و فرد با شروع اين دوره آموزشي مي تواند بي وقفه تا پايان دوره ادامه داده و پاياني موفق را براي دوره آموزش زبان رقم زند.

1397/1/27 1889