فایل های آموزشی متد REELS

آموزش کامل و نیتیو تفاوت (Point) و (Point of view)

آموزش کامل و نیتیو تفاوت (Point) و (Point of view) توسط آقای رضا محمدی

ادامه مطلب

آموزش کامل و نیتیو چند فعل بسیار مهم

آموزش کامل و نیتیو افعال (Go Sleep)، (Fall asleep)، (Run away)، (Run after)، (Look for) و (Walk after) توسط آقای رضا محمدی

ادامه مطلب

آموزش تفاوت كلمات (Boss)، (chairman) و (Headquarter)

آموزش كامل و نيتيو تفاوت كلمات (Boss) ، (chairman) و (Headquarter) توسط آقاي رضا محمدي

ادامه مطلب

آموزش کامل و نیتیو لغات (Verge) و (Edge)

آموزش کامل و نیتیو لغات (Verge) و (Edge) توسط آقای رضا محمدی

ادامه مطلب

آموزش زمان حال ساده (Present Simple Tense)

آموزش كامل زمان حال ساده (Present Simple Tense) و كاربرد آن توسط آقاي رضا محمدي

ادامه مطلب

آموزش كامل و نيتيو كلمه (Quiet)

آموزش كامل و نيتيو كلمه (Quiet) توسط آقاي رضا محمدي

ادامه مطلب

آموزش کامل و نیتیو فعل (Leave)

آموزش کامل و نیتیو فعل (Leave) توسط آقای رضا محمدی

ادامه مطلب

آموزش كامل و نيتيو كلمات (Any) و (No)

آموزش كامل و نيتيو كلمات (Any) و (No) توسط آقاي رضا محمدي

ادامه مطلب

آموزش كامل و نيتيو كلمات (O'Clock) و (Next to)

آموزش كامل و نيتيو كلمات (O'Clock) و (Next to) توسط آقاي رضا محمدي

ادامه مطلب

آموزش كامل قيدها (Adverbs)

آموزش كامل قيدها (Adverbs) توسط آقاي رضا محمدي

ادامه مطلب

آموزش كامل و نيتيو افعال (Tell) و (Say)

آموزش كامل و نيتيو افعال (Say) و (Tell) توسط آقاي رضا محمدي

ادامه مطلب

آموزش كامل كاربرد زمان حال استمراري

آموزش كامل كاربرد زمان حال استمراري (Present Continuous Tense) توسط آقاي رضا محمدي

ادامه مطلب