قوانين و مقررات

قوانين و مقررات مركز زبان ري الس

 
1- زبان­ آموز موظف به رعايت شئونات اسلامي در اخلاق و پوشش مناسب مي باشد.
 
2- در صورت عدم پرداخت كامل شهريه، زبان آموز حق شركت در دوره آموزشي را ندارد.
 
3- زبان آموز موظف است طبق ضوابط آموزشي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي، يك هفته پيش از شروع دوره ثبت نام را با ارائه تمام مدارك به طور كامل انجام داده و هزينه دوره را پرداخت كرده باشد.
 
4- طبق ضوابط آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي، زبان آموز در مدت كمتر از 7 روز مانده به شروع دوره، حق انصراف نداشته و هيچ گونه هزينه اي به وي بازگردانده نمي شود.
 
تبصره: در اين حالت، نوع برخورد مالي نسبت به ميزان مبلغ قابل عودت شهريه به طور كامل به عهده مركز مي باشد.
 
5- طبق ضوابط آموزشگاه هاي فني و حرفه اي، در صورتي كه زبان آموز بيش از 3 چلسه به هر دليلي در طي دوره غيبت داشته باشد از ادامه دوره حذف شده و هيچ هزينه اي به وي عودت داده نمي شود.
 
6- ايجاد هرگونه اختلال در نظم و ضوابط كلاس و آموزشگاه و هم چنين توهين به كادر اداري و آموزشي منجر به اخراج زبان آموز مي شود.
 
7- زبان آموز موظف به حضور در كلاس، پيش از زمان شروع كلاس و هم چنين ترك آموزشگاه پس از اتمام ساعت درسي مي باشد.
 
8- چنانچه نمره درسي زبان آموز بيش از 5 جلسه صفر ارزيابي شود، منجر به اخراج وي در آن دوره آموزشي مي گردد.
 
تبصره: در صورت وقوع بند فوق، حضور زبان آموز در كلاس به منظور ادامه دوره، به صلاحديد مركز بلامانع مي باشد.
 
9- هرگونه ايجاد خسارت به مركز و تجهيزات آن منجر به دريافت هزينه نقدي معادل آن مي باشد.