بزرگترین مرجع آموزشی برنامه ای و نرم افزاری

محمدی مدیر مرکز زبان تخصصی REELS با بیان اینکه نیاز امروز ما یادگیری می باشد و این یادگیری مستلزم وجود مراجع و منابع معتبر علمی آموزشی در سطح کشور است.
وی گفت ما برآنیم که در آینده ای نزدیک سایت REELS را به بزرگترین منبع و مرجع آموزشی ، برنامه ای و نرم افزاری کشور تبدیل کنیم.
محمدی اظهار امیدواری کرد با زمینه سازی های انجام شده و فعالیت هایی که در حال انجام است این مهم هرچه زودتر به تحقق برسد.

1397/01/26 913